Opslaan in de boodschappenlijst
Een nieuwe boodschappenlijst maken

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

§ 1. Definities

Wanneer het Reglement vermeldt:

 1. Verkoper - wordt begrepen als ESUS IT sp. z o.o., Nationaal Gerechtsregister, ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin, Polen, Arrondissementsrechtbank Szczecin-centrum in Szczecin, XIII Bedrijfsafdeling van het Nationaal Gerechtsregister, KRS: 0001012470, Fiscaal identificatienummer (NIP): PL8522690002, Bedrijfsidentificatienummer (REGON): 524134686, Maatschappelijk kapitaal 5 000 zł;
 2. Online Winkel - hiermee wordt bedoeld de winkel die wordt gerund door de Verkoper op www.esus-it.nl;
 3. Werkdag - hiermee wordt bedoeld elke dag met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen volgens de catalogus van vrije dagen zoals gespecificeerd in de wet van 18 januari 1951 over vrije dagen;
 4. Klant - hiermee wordt bedoeld:
  1. een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen voorzien in de bepalingen van het algemeen toepasselijk recht ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid of,
  2. een rechtspersoon of,
  3. een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die door de wet als rechtsbevoegd wordt erkend,

  die een Verkoopcontract met de Verkoper heeft gesloten of wenst te sluiten;

 5. Consument - hiermee wordt bedoeld een Klant die een natuurlijke persoon is met de Verkoper die het plaatsen van een Order handelt voor doeleinden die niet rechtstreeks verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsmede een natuurlijke persoon (ondernemer) die bij het plaatsen van een Order handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfsactiviteit, maar niet van professionele aard zijn en die met name voortvloeien uit het voorwerp van zijn bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen inzake het centraal register en informatie over bedrijfsactiviteiten;
 6. Service - hiermee wordt bedoeld de elektronische serviceverlening van de Verkoper aan de Klant volgens de principes gespecificeerd in het Reglement;
 7. Account - hiermee wordt bedoeld de Service bestaande uit het ter beschikking stellen van een individueel gepersonaliseerd administratiepaneel dat toegankelijk is na registratie en inloggen in de Online Winkel, waarop gegevens verstrekt door de Klant, informatie over de door hem/haar geplaatste Orders evenals opgestelde Verkoopcontracten worden verzameld;
 8. Newsletter - hiermee wordt bedoeld de Service bestaande uit de distributie van informatie op elektronische wijze op het door de Klant opgegeven e-mailadres, waaronder commerciële informatie verzonden door of namens de Verkoper;
 9. Product - hiermee wordt bedoeld een roerend goed beschikbaar in de Online Winkel dat het onderwerp uitmaakt van een Verkoopcontract tussen de Klant en de Verkoper;
 10. Stationaire Winkel - hiermee wordt bedoeld verkooppunten van de Verkoper in Polen waarvan de adressen beschikbaar zijn op de website van de Online Winkel;
 11. Verkoopcontract - hiermee wordt bedoeld een verkoopcontract in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, opgemaakt op afstand via de Online Winkel tussen de Klant en de Verkoper;
 12. Registratieformulier - hiermee wordt bedoeld het elektronisch formulier beschikbaar in de Online Winkel waarmee een Account kan worden aangemaakt;
 13. Newsletter Formulier - hiermee wordt bedoeld het elektronisch formulier beschikbaar in de Online Winkel waarmee men zich kan inschrijven voor de Newsletter;
 14. Orderformulier - hiermee wordt bedoeld de Service bestaande uit het ter beschikking stellen van een elektronisch formulier in de Online Winkel waarmee de Klant een Product selecteert met als doel een Order te plaatsen en het specificeert de voorwaarden van het Verkoopcontract, met name de betaalvorm en de leveringswijze;
 15. Beschikbaarheidsmelding - hiermee wordt bedoeld de Service bestaande uit het ter beschikking stellen door de Verkoper op het door de Klant opgegeven e-mailadres van informatie over de beschikbaarheid van het Product en de mogelijkheid om een Order te plaatsen;
 16. Aankooplijst - hiermee wordt bedoeld de Service bestaande uit het creëren van een virtuele aankooplijst;
 17. Order - hiermee wordt bedoeld de intentieverklaring van de Klant ingediend via het Orderformulier en rechtstreeks gericht op het opmaken van een Productverkoopcontract;
 18. Persoonsgegevens - hiermee wordt bedoeld de informatie over de identificatie of de mogelijkheid tot identificatie van een natuurlijke persoon ('de betrokkene'). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name op basis van een ID zoals voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres, locatie, cookies of telefoonnummer;
 19. AVG - hiermee wordt bedoeld Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens evenals de intrekking van Richtlijn 95/46 EG (algemene verordening gegevensbescherming);
 20. Reglement - hiermee wordt bedoeld dit document, d.w.z. het Reglement voor Elektronische Serviceverlening;
 21. Vraag van de Klant - hiermee wordt bedoeld de Verkoper die contact opneemt op het e-mailadres opgegeven door de Klant om de vragen van de Klant te beantwoorden.

§ 2. Inleidende bepalingen

 1. De Online Winkel beschikbaar op www.esus-it.nl wordt gerund door ESUS IT sp. z o.o., ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit met NIP: PL8522690002, REGON: 524134686, Somosierry str. 30A, 71-181 Szczecin, Polen;
 2. Het Reglement bepaalt de principes van het gebruik van de Online Winkel, het accepteren en uitvoeren van Orders, de principes en de vorm van betaling, de principes van terugtrekking uit het contract evenals de principes van het indienen en behandelen van klachten;
 3. De Klant is verplicht om het Reglement te lezen en de bepalingen ervan op te volgen;
 4. De Klant kan contact opnemen met de Verkoper:
  1. per e-mail naar: sales@esus-it.com,
  2. telefonisch op het nummer: +48 530 453 637, +48 692 874 210, +48 507 472 637.
  3. per brief naar het adres van de Verkoper, met name ESUS IT sp. z o.o., Somosierry str. 30A, 71-181 Szczecin, Polen.
 5. De kosten van het gebruik van de communicatiemiddelen op afstand waarvan sprake in par. 4 worden gedragen door de Klant. Dergelijke vergoedingen worden berekend volgens de tarieven van de telecommunicatie operator wiens services worden gebruikt.

§ 3. Het gebruik van de Online Winkel

 1. In het kader van de Online Winkel kan de Klant gebruik maken van de volgende Services:
  1. Account,
  2. Orderformulier,
  3. Newsletter,
  4. Beschikbaarheidsberichten,
  5. Aankooplijst.
 2. Het gebruik van de Account Service vereist van de Klant het invullen van een Registratieformulier beschikbaar in de Online Winkel waarbij gegevens worden verstrekt, waaronder Persoonsgegevens die het volgende omvatten:
  1. in het geval van een Klant die een natuurlijke persoon is: voornaam, achternaam, straat en nummer, postcode, stad, telefoonnummer, e-mailadres, land, login, wachtwoord,
  2. in het geval van een Klant die een natuurlijke persoon is die een bedrijf runt of een Klant die een natuurlijke persoon is: naam van het bedrijf, NIP, voornaam, achternaam, straat en nummer, postcode, stad, telefoonnummer, e-mailadres, land, login, wachtwoord.
 3. De Account Service wordt gratis aangeboden voor onbepaalde tijd. De Klant kan de Service ten allen tijde opzeggen zonder opgave van de reden, door een gepast verzoek te richten aan de Verkoper, met name via de link Afmelden beschikbaar in elke Newsletter of door contact op te nemen met de Verkoper op de manier zoals gespecificeerd in § 2 par.4;
 4. De Orderformulier Service voor het plaatsen van Orders kan worden gebruikt nadat het eerste Product is toegevoegd aan de elektronische winkelmand. Bij het plaatsen van een Order moeten de gegevens van de Klant worden verstrekt evenals gegevens met betrekking tot het Verkoopcontract, waaronder het Product of Producten, hun plaatsnummer en wijze van levering en betaling. Het plaatsen van een Order gebeurt door op de knop Ik bestel met betaalverplichting te klikken;
 5. Een Klant die geen Account gebruikt voor het plaatsen van een Order moet gegevens verstrekken zoals Persoonsgegevens, waarvan sprake in par. 2;
 6. De Orderformulier Service wordt gratis geleverd en heeft een eenmalig karakter en wordt beëindigd op het moment dat het Order wordt geplaatst of op het moment dat het plaatsen van het Order wordt onderbroken door de Klant;
 7. De Newsletter Service kan worden gebruikt na het invullen van het Newsletter Formulier, het klikken op de knop Inschrijven en het bevestigen van de wil om zich in te schrijven voor de Newsletter via de bevestigingslink die is verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het Newsletter Formulier. De Newsletter Service kan ook worden gebruikt door de passende optie op het paneel Persoonsgegevens te selecteren na te hebben ingelogd op het Account;
 8. The Newsletter service is provided free of charge for an indefinite period of time. The Customer may terminate the Service at any time, without specifying the reason by sending a relevant request to the Seller, in particular using the Unsubscribe link available in each Newsletter or by contacting the Seller in the manner specified in § 2 section 4;
 9. Om gebruik te kunnen maken van de Online Winkel moet de Klant een computer of ander apparaat hebben met toegang tot het Internet evenals een browser, en tevens een actief e-mailaccount;
 10. Om gebruik te kunnen maken van de Online Winkel en de Services moet men het volgende bezitten:
  1. een computer of ander apparaat, waarvan sprake in par. 10 die voldoet aan de voorwaarden voor het runnen van een browser, waarvan sprake in let. b),
  2. een browser, waarvan sprake in par. 10 die HTML5-, CSS3- en JavaScript ondersteunt en die de volgende software heeft:
   1. Internet Explorer versie 7.0 of hoger;
   2. Microsoft Edge versie 97 of hoger;
   3. Mozilla Firefox versie 11.0 of hoger;
   4. Google Chrome versie 19.0 of hoger;
   5. Opera versie 9.0 of hoger.
 11. De Klant verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de Online Winkel geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met de geldende wetsbepalingen, de principes van coëxistentie en de openbare orde en gevestigde gebruiken. Het volgende is verboden:
  1. elke handeling die een verstoring oplevert bij het gebruik van de elektronisch verleende services, waaronder de verspreiding van ongewenste (spam) of schadelijke (virussen, enz.) berichten door de Klant,
  2. het ter beschikking stellen van informatie door de Klant die onwettelijk is of op onwettige wijze,
  3. schending van de rechten van derden of de Verkoper.
 12. Alle klachten met betrekking tot de werking van de Online Winkel en de Services kunnen door de Klant worden ingediend door gebruik van de communicatievormen gespecificeerd in § 2 par. 4 van het Reglement. De principes met betrekking tot het indienen van klachten aangaande Producten zijn gespecificeerd in § 7 van het Reglement.
 13. Om de behandeling van de klacht te vergemakkelijken en te versnellen, wordt aanbevolen om het volgende op te nemen in de klachtomschrijving:
  1. informatie betreffende het onderwerp van de klacht zoals het tijdstip van optreden en het soort onregelmatigheid,
  2. het verzoek van de Klant,
  3. contactdetails van de persoon die de klacht indient,
 14. Het niet verstrekken van de informatie waarvan sprake in par. 12 doet geen afbreuk aan de doeltreffendheid van het indienen van een klacht zonder deze informatie,
 15. De Verkoper is verplicht elke klacht ingediend door de Klant onverwijld, binnen een termijn van maximaal 14 dagen, te behandelen.

§ 4. Verkoopcontract

 1. De prijs van het Product zichtbaar op de website. De prijs van het Product is inclusief btw. De Klant wordt, gedurende het indienen van het Order in het Orderformulier, inclusief ook op het moment dat de Klant zijn/haar wil uitdrukt voor het aangaan van een Verkoopcontract, geïnformeerd over de totale prijs inclusief btw van het Product dat het voorwerp uitmaakt van het Order, evenals over de leveringskosten (waaronder vergoedingen voor levering en postservices), evenals over andere kosten, en wanneer het onmogelijk is om het bedrag van de vergoeding te bepalen - over de verplichting om ze te betalen;
 2. Het plaatsen van een Order door de Klant gebeurt op het moment dat de Klant op de knop Ik bevestig met betaalverplichting in het Orderformulier klikt;
 3. Nadat het Order is geplaatst door de Klant, verifieert de Verkoper de mogelijkheid tot uitvoering, in het bijzonder de beschikbaarheid van het Product;
 4. De gebruiker kan het Order annuleren of wijzigen totdat het Verkoopcontract wordt opgemaakt;
 5. In het geval dat een deel van of het volledig Order niet kan worden gerealiseerd, informeert de Verkoper onverwijld de Klant per e-mail over het annuleren van het Order in zijn geheel of gedeeltelijk voor zover het Order onmogelijk kan worden uitgevoerd;
 6. De Klant kan, binnen 3 werkdagen na ontvangst van de e-mail van de Verkoper over het annuleren van een deel van het Order, per e-mail zijn/haar toestemming bevestigen aan de Klant voor uitvoering van het resterende (niet geannuleerde) deel van het Order. Indien geen bevestiging wordt gegeven voor uitvoering van het resterende deel van het Order binnen de termijn waarvan sprake in de vorige zin, wordt het Order in zijn geheel als geannuleerd beschouwd;
 7. Na het plaatsen van het Order en het verifiëren of het kan worden gerealiseerd, bevestigt de Verkoper de ontvangst ervan en gaat deze over tot de uitvoering ervan;
 8. Het bevestigen van de ontvangst van het Order en het overgaan tot de uitvoering ervan gebeurt door het verzenden van een e-mail door de Verkoper naar het e-mailadres opgegeven door de klant met een verklaring van de Verkoper dat deze het Order heeft ontvangen, een Verkoopcontract wordt opgemaakt evenals links naar de inhoud van het Reglement en het Privacybeleid;
 9. Op het moment dat de Klant de e-mail waarvan sprake in par. 8 ontvangt, wordt het Verkoopcontract tussen de Klant en de Verkoper gesloten.

§ 5. Levering

 1. Het Product wordt geleverd in Polen of in de landen: Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Nederland, Ierland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Monaco, Duitsland, Noorwegen, Portugal, Rusland, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zwitserland, Zweden, Oekraïne, Hongarije, Groot-Brittannië, Italië. Verenigde Staten, Canada, Albanië, Korea, China, Hongkong, Taiwan, Israël, Japan, Turkije;
 2. Het Product wordt geleverd op de door de Klant gekozen manier uit het aanbod van de Verkoper:
  1. levering per koerier,
  2. levering in een pakjesautomaat (alleen in Polen),
  3. persoonlijke afhaling in de Stationaire Winkel.
 3. De levering van het Product is gratis. De Klant wordt geïnformeerd over de leveringskosten (waaronder kosten voor levering en postservices) tijdens het plaatsen van het Order in het Orderformulier, inclusief op het moment dat de Klant zijn/haar wil voor opmaak van het Verkoopcontract uitdrukt. Informatie over leveringskosten is ook beschikbaar op www.esus-it.nl/VERZENDING-cinfo-dut-4.html,
 4. Het Product kan persoonlijk worden afgehaald in de Stationaire Winkel tijdens de openingsuren aangegeven op de website van de Online Winkel;
 5. De leveringstijd van het Order bedraagt tussen 1 en 14 Werkdagen voor binnenlandse zendingen en 2 tot 21 Werkdagen voor buitenlandse zendingen
 6. De leveringstijd van het Order begint:
  1. bij betaling vóór verzending - vanaf de datum van creditering van de bankrekening van de Verkoper,
 7. Indien het ontvangen Order onvolledig of beschadigd is, kan de Klant een klacht indienen bij de vervoerder:
  1. bij levering door een koerier: door de vervoerslijst te ondertekenen met de notitie 'Ik accepteer het onder voorbehoud'. In dat geval dient de koerier een schaderapport op te stellen en dient men één exemplaar van het ingevulde rapport in ontvangst te nemen,
  2. bij levering via een pakjesautomaat: kies op het scherm van de pakjesautomaat de passende optie en volg de instructies. De pakjesautomaat heeft een kluis voor het retourneren van een beschadigd pakket. Indien de schade wordt opgemerkt na ontvangst van het pakket, moet u binnen 7 dagen na ontvangst van het pakket naar de dichtstbijzijnde InPost vestiging gaan waar een schaderapport wordt opgesteld.
 8. Indien meerdere Producten worden besteld, kan de levering worden opgedeeld in verschillende pakketten, maar dit heeft geen invloed op de leveringskosten.

§ 6. Betaling

 1. De Verkoper accepteert de volgende betalingsvormen uit hoofde van het Verkoopcontract:
  1. bij levering door een koerier kan de Klant als volgt betalen:
   1. via overschrijving (betaling vóór verzending);
   2. elektronisch via PayU, PayPal, Przelewy24, BLIK, Tpay, Klarna (betaling vóór verzending), De klant kan kiezen voor de volgende vormen van betaling van de bestelde goederen: BLIK-betalingen, betaalkaart, elektronische overschrijving via het externe betalingssysteem imoje, beheerd door de ING Bank Śląski S.A. met zetel in Katowice;
   3. in betaaltermijnen (betaling vóór verzending);
   4. met Visa of MasterCard (betaling vóór verzending).
  2. bij levering via een pakketautomaat kan de Klant als volgt betalen:
   1. via overschrijving (betaling vóór verzending);
   2. elektronisch via PayU, PayPal, Przelewy24, BLIK, Tpay, Klarna (betaling vóór verzending);
   3. in betaaltermijnen (betaling vóór verzending);
   4. met Visa of MasterCard (betaling vóór verzending).
  3. bij afhaling in de Stationaire Winkel kan de Klant als volgt betalen:
   1. via overschrijving (betaling vóór ontvangst);
   2. elektronisch via PayU, PayPal, Przelewy24, BLIK, Tpay, Klarna (betaling vóór ontvangst);
   3. in betaaltermijnen (betaling vóór verzending);
   4. met Visa of MasterCard (betaling vóór ontvangst of betaling bij ontvangst);
   5. contant (betaling vóór ontvangst of betaling bij ontvangst).
 2. Bij betaling via overschrijving, elektronisch of betaalkaart is de Klant verplicht om de betaling te verrichten binnen 3 Werkdagen na opmaak van het Verkoopcontract;
 3. Bij betaling bij ontvangst van het pakket is de Klant verplicht om de betaling te verrichten bij ontvangst van het pakket

§ 7. Het recht om het contract te herroepen

 1. Onder voorbehoud van par. 11 hieronder heeft de Klant het recht het contract te herroepen zonder opgave van reden;
 2. Herroeping van het contract gebeurt door indiening van een gepaste verklaring binnen 14 dagen:
  1. na het in ontvangst nemen door de Consument of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, en in het geval van een contract dat bestaat uit veel Producten die afzonderlijk, in batches of delen, worden geleverd - na het in ontvangst nemen van het laatste Product, batch of deel,
  2. na opmaak van het contract - voor andere contracten.
 3. Bij het indienen van een verklaring tot herroeping van het contract, kan de Consument de verklaring tot herroeping van het contract als volgt indienen:
  1. per brief naar het adres van de Verkoper, met name ESUS IT sp. z o.o., Somosierry str. 30A, 71-181 Szczecin, Polen,
  2. via het formulier beschikbaar op: www.esus-it.nl/RMA-formulier-ccms-dut-27.html,
  3. per e-mail naar rma@esus-it.com.
 4. Bij het indienen van een verklaring tot herroeping van het contract kan men gebruik maken van het formulier tot herroeping van het contract dat Bijlage 1 bij het Reglement vormt;
 5. De Verkoper bevestigt onverwijld de ontvangst van de verklaring tot herroeping van het Verkoopcontract door de Consument;
 6. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot herroeping van het Verkoopcontract door de Consument, retourneert de Verkoper de door de Consument verrichte betalingen, met uitzondering van de kosten die voortvloeien uit de door de Consument gekozen leveringswijze die afwijkend is van de door de Verkoper aangeboden goedkoopste standaard leveringswijze. De Consument draagt als enige de directe kosten van de retour van het Product;
 7. De terugbetaling gebeurt volgens dezelfde wijze als de betaling, zoals door de Consument gebruikt bij aankoop van het Product, tenzij de Consument toestemming verleent voor een andere terugbetalingswijze die voor hem/haar geen kosten met zich meebrengt;
 8. Indien de Verkoper niet heeft voorgesteld dat hij/zij persoonlijk het Product ophaalt bij de consument, kan hij/zij wachten met de retour van de betaling ontvangen van de klant tot hij/zij het Product heeft teruggekregen of de consument het bewijs heeft geleverd van retour van het Product, afhankelijk van wat eerst optreedt;
 9. De afnemer heeft het recht om de ondertekende overeenkomst schriftelijk en zonder opgave van redenen te herroepen binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst op grond van de wet van 30 mei 2014. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Bij schriftelijke herroeping van de overeenkomst is de afnemer verplicht de goederen binnen veertien dagen te retourneren. Het hierboven bedoelde recht geldt ook voor een particulier die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst volgt dat deze voor deze particulier geen professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen over het Centraal register en informatie over bedrijfsactiviteiten. De Consument kan het Product retourneren naar: ESUS IT sp. z o.o. Afdeling RMA, Somosierry str. 30A, 71-181 Szczecin;
 10. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product als gevolg van het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is voor het vaststellen van de aard, kenmerken en werking van het Product;
 11. De Consument heeft geen recht op herroeping van een contract dat is opgemaakt buiten de zetel van het bedrijf of op afstand, met betrekking tot de volgende contracten:
  1. een contract voor serviceverlening, als de Verkoper de service volledig heeft geleverd met uitdrukkelijke toestemming van de Consument, die vóór het begin van de service werd geïnformeerd dat hij/zij, na het verlenen van de service, geen recht heeft op herroeping van het contract,
  2. een contract waarvan de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, waarover de Verkoper geen controle heeft, en die kunnen voorkomen vóór het aflopen van de termijn voor herroeping van het contract,
  3. een contract waarvan het voorwerp een niet-geprefabriceerd product is, gefabriceerd volgens specificatie van de Consument of ter voldoening van zijn/haar individuele behoeften,
  4. een contract waarvan het voorwerp een Product is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft,
  5. een contract waarvan het voorwerp een Product is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die na opening niet kan worden geretourneerd vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen als de verpakking na levering is geopend,
  6. een contract waarvan het voorwerp Producten zijn die vanwege hun aard na levering onlosmakelijk verbonden zijn met andere artikelen,
  7. een contract waarvan de service bestaat uit alcoholische dranken waarvan de prijs werd vastgelegd bij opmaak van het verkoopcontract, en waarvan de levering eerst na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarover de ondernemer geen controle heeft,
  8. een contract waarvan de Consument uitdrukkelijk heeft gevraagd dat de Verkoper naar hem/haar komt om een dringende herstelling of onderhoud te verrichten; als de Verkoper bijkomende of andere services verricht dan deze die door de Consument zijn gevraagd, of Producten levert anders dan de voor de herstelling of het onderhoud benodigde reserveonderdelen, heeft de Consument het recht op herroeping van het contract met betrekking tot de bijkomende services of Producten,
  9. een contract waarvan de service bestaat uit geluids- of video-opnamen of computersoftware geleverd in een verzegelde verpakking, als de verpakking na levering is geopend,
  10. een contract voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten
  11. een contract opgemaakt via een openbare veiling,
  12. een contract voor serviceverlening van accomodatie, anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, services met betrekking tot vrije tijd, ontspannings-, sport- of culturele evenementen, indien de datum of periode van de serviceverlening is vermeld in het contract,
  13. een contract voor de levering van digitale inhoud die niet is vastgelegd op een materiële drager, indien de service is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument vóór afloop van de termijn tot herroeping van het contract en nadat deze door de ondernemer is geïnformeerd over het verlies van het recht tot herroeping van het contract.
  14. Indien het herroepingsrecht van 14 dagen wordt uitgeoefend, komen de kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van de verkoper/koper.

§ 8. Klachten

 1. De Verkoper is aansprakelijk jegens de Klant die een Consument is indien het verkochte Product een fysisch of juridisch gebrek heeft (garantie) voor zover bepaald in de bepalingen van het algemeen toepasselijk recht, met name het Burgerlijk Wetboek;
 2. De Verkoper verbindt zich ertoe om een Product zonder gebreken te leveren aan de Klant;
 3. De Klant kan een klacht indienen als het Product gebreken heeft, en ook indien het Product niet overeenstemt met de beschrijving van het Product;
 4. Voor de behandeling van de klacht met betrekking tot het Product, dient de Klant de klacht in op de door hem/haar gekozen wijze:
  1. per brief naar het adres van de Verkoper, d.w.z. ESUS IT sp. z o.o., Somosierry str. 30A, 71-181 Szczecin, Polen,
  2. met behulp van het formulier beschikbaar op: www.esus-it.nl/RMA-formulier-ccms-dut-27.html,
  3. per e-mail naar rma@esus-it.com,
  4. persoonlijk in de Stationaire Winkel.
 5. Om de klacht gemakkelijker en sneller te kunnen diagnosticeren, wordt aanbevolen om het volgende op te nemen in de klacht:
  1. specificatie van het Product waarop de melding betrekking heeft,
  2. omschrijving van het gebrek,
  3. het tijdstip waarop het gebrek is vastgesteld,
  4. indicatie van wat de Klant wil,
  5. het verkoopdocumentnummer of ordernummer.
 6. Het niet verstrekken van de informatie waarvan sprake in par. 5 doet geen afbreuk aan de effectiviteit van het indienen van een klacht zonder deze informatie;
 7. Bij het indienen van een klacht kan het klachtenformulier worden gebruikt dat Bijlage 2 bij het Reglement vormt;
 8. Indien het Product een gebrek heeft of niet overeenstemt met de beschrijving, heeft de Klant het recht een verklaring in te dienen om de prijs te verlagen of om het contract te herroepen, tenzij de Verkoper het Product onverwijld en zonder ongemak voor de Klant vervangt door een Product zonder gebreken of het gebrek verhelpt. Indien het Product een gebrek vertoont kan de Klant bovendien vragen het Product te vervangen door een Product zonder gebreken of het gebrek te verhelpen;
 9. Indien de Klant een Consument is kan hij/zij, in plaats van het door de Verkoper gedane voorstel om het gebrek te verhelpen, vragen om het Product te vervangen door een Product vrij van gebreken, of in plaats van het Product te vervangen vragen om het gebrek te verhelpen, tenzij het onmogelijk is om het Product in overeenstemming te brengen met het contract op een door de Consument gekozen wijze of buitensporige kosten zou veroorzaken in vergelijking met de wijze voorgesteld door de Verkoper;
 10. Indien de Consument een van de verklaringen indient, waarvan sprake in par. 8, en de Verkoper geen gevolg geeft aan de verklaring binnen 14 dagen na ontvangst ervan, wordt aangenomen dat de Verkoper de klacht van de Consument heeft geaccepteerd;
 11. De garantievoorwaarden zijn gespecificeerd in de garantiekaart van het Product, indien een garantie werd verleend. Zelfs als men geen garantiekaart heeft ontvangen kan men gebruik maken van de garantie. Deze bepaling sluit de rechten van de Consumenten die voortvloeien uit de consumentenrechten en de garantievoorschriften niet uit, beperkt ze niet of schort ze niet op.
 12. Om het verificatieproces van de aankoop te vergemakkelijken en de klachten- of retourprocedure te versnellen, wordt aanbevolen de sticker met de code die direct op het product is aangebracht (RAM MEMORY) te bewaren. Goederen met een beschadigde sticker worden mogelijk niet geaccepteerd voor retourzending of claim wegens gebrek aan traceerbaarheid.

§ 9. Alternatieve geschillenbeslechting

 1. Indien de Verkoper de klacht van de Consument niet heeft geaccepteerd, en deze laatste de beslissing niet aanvaard, kan hij een rechtszaak inspannen, maar ook bemiddeling of schikking aanvragen bij een arbitragehof, en dus gebruik maken van alternatieve geschillenbeslechting (ADR);
 2. Indien de Consument het geschil wil oplossen zonder tussenkomst van de rechter, dient hij/zij gebruik te maken van bemiddeling of minnelijke schikking. Hiertoe moet een passend formulier worden ingediend bij de instelling waar de procedure aanhangig is - een verzoek om bemiddeling of een verzoek om behandeling van de zaak voor een arbitragehof (in sommige instellingen heeft dit formulier verschillende namen, bijvoorbeeld verzoek-arbitragebeding);
 3. Op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ is er een online platform voor het oplossen van geschillen tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform). Het ODR-platform is een interactieve en meertalige website die uitgebreide service levert voor consumenten en ondernemers die zoeken naar buitengerechtelijke beslechting van een geschil over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een online verkoopcontract of een contract voor serviceverlening;
 4. Het starten van een ADR-procedure is pas mogelijk nadat de klachtenprocedure is afgerond;
 5. Voor de beslechting van een geschil in de ADR-modus moeten beide Partijen (de Consument en de Verkoper) instemmen met een bepaalde methode voor geschillenbeslechting;
 6. Meer informatie over alternatieve geschillenbeslechting vindt u op de websites van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming.

§ 10. Bepalingen met betrekking tot Klanten die geen Consumenten zijn

 1. De bepaling in deze paragraaf is enkel van toepassing op de Klant die geen Consument is;
 2. De Verkoper heeft het recht om het Verkoopcontract te herroepen binnen 14 dagen nadat het is opgemaakt. In dit geval kan het Verkoopcontract worden herroepen zonder opgave van reden en geeft geen aanleiding voor enige aanspraak van de Klant jegens de Verkoper;
 3. De Verkoper kan een vooruitbetaling vragen (betaling vóór verzending) met betrekking tot het volledige Order of een deel ervan, onafhankelijk van de door de Klant gekozen betaalwijze;
 4. Conform art. 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van de Verkoper, uit hoofde van de Productgarantie jegens de Klant die geen Consument is, uitgesloten;
 5. De aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant die geen Consument is, is ongeacht de rechtsgrond, beperkt - zowel binnen één claim, als voor alle claims in totaal - tot het bedrag van de betaalde prijs en de leveringskosten uit hoofde van het Verkoopcontract. De beperking van het bedrag, waarvan sprake in de vorige zin, is van toepassing op alle claims van de Klant die geen Consument is jegens de Verkoper, inclusief indien er geen Verkoopcontract is opgemaakt of niet gerelateerd aan het Verkoopcontract. De Verkoper is enkel aansprakelijk jegens de Klant die geen Consument is voor typische schade die voorspelbaar is op het moment van opmaak van het contract en is niet aansprakelijk voor winstderving. De Verkoper is ook niet aansprakelijk jegens de Klant die geen Consument is voor vertragingen bij het vervoer van de zending;
 6. In alle geschillen die ontstaan tussen de Klant die geen Consument is en de Verkoper, is de bevoegde rechter de gewone rechtbank van de zetel van de Verkoper.

§ 11. Persoonsgegevens

 1. De Beheerder van de Persoonsgegevens van bezoekers van de Online Winkel en klanten is ESUS IT sp. z o.o., geregistreerd in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit met NIP: PL8522690002, REGON: 524134686, Somosierry str. 30A, 71-181 Szczecin, Polen;
 2. De Verkoper verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor opmaak en uitvoering van het Verkoopcontract, voor het onderhouden van het Account, evenals voor het uitvoeren van de juridische verplichtingen van de Verkoper. Voor zover de Verkoper beslist over de doeleinden en methoden voor het verwerken van persoonsgegevens, is hij de beheerder van de Persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens van een Klant die een natuurlijke persoon is die een bedrijft runt, gebeurt in overeenstemming met de AVG voorschriften, rekening houdend met de bepalingen van de wet over elektronische serviceverlening en andere algemeen toepasselijke wetsbepalingen;
 3. Meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens, met name:
  1. de beheerder van persoonsgegevens,
  2. het type, de doeleinden en juridische gronden voor de verwerking van persoonsgegevens,
  3. de periode van verwerking van persoonsgegevens,
  4. de ontvangers van gegevens,
  5. de overdracht van gegevens naar derde landen,
  6. de rechten van de betrokkene,
  7. de verplichting of vrijwilligheid van het verstrekken van gegevens.
  8. vindt u in het Privacybeleid beschikbaar op: www.esus-it.nl/Privacybeleid-cterms-dut-325.html.

§ 12. Slotbepalingen

 1. Alle contracten gesloten via de Online Winkel worden in het Pools gesloten;
 2. Dit Reglement kan worden gewijzigd om belangrijke redenen, zoals wijziging van de reikwijdte van het bedrijf of het commercieel aanbod, de noodzaak om bepalingen van het Reglement af te stemmen op de voorschriften van de geldende wetgeving, de noodzaak om de correcte werking van de Online Winkel te verzekeren, de noodzaak om de veiligheid van mensen die gebruik maken van de Online Winkel te verzekeren, de noodzaak nieuwe principes in te voeren of bestaande principes te wijzigen betreffende de werking van de Online Winkel;
 3. Indien het Reglement moet worden gewijzigd, informeert de Verkoper de Klanten over het type en de aard van de wijzigingen, door hen een e-mail te sturen, op het e-mailadres dat gelinkt is aan het Account, met de gewijzigde versie van het Reglement, uiterlijk 14 dagen vóór de invoering van de geplande wijzigingen;
 4. Bij doorlopende contracten (bijvoorbeeld Account of Newsletter) is het gewijzigde Reglement bindend voor de Klant, als hij/zij is geïnformeerd over de wijzigingen en het contract niet heeft herroepen binnen 14 dagen na kennisgeving. Indien nieuwe tarieven worden ingevoerd of de huidig geldende tarieven worden verhoogd, heeft de Klant die een Consument is het recht om het contract te herroepen;
 5. In het geval van contracten anders dan de contracten waarvan sprake in par. 4, schendt de wijziging van het Reglement de verworven rechten van Klanten niet, ze hebben geen invloed op gesloten Verkoopcontracten;
 6. In aangelegenheden die niet zijn geregeld in het Reglement en het Beleid zijn de bepalingen van de algemeen toepasselijke wetgeving van toepassing, waaronder de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de wet van 4 februari 1994 over het auteursrecht en aanverwante rechten, en voor Consumenten bijkomend de bepalingen van de wet van 30 mei 2014 over de consumentenrechten.
 7. Het reglement geldig tot 09/05/2022 is beschikbaar op: www.esus-it.nl/Regulations-cterms-eng-1.html

  Dit Voorwaarden en bepalingen is geldig vanaf 10/05/2022.

  Formulier voor herroeping van het contract Voorwaarden-en-bepalingen-2022.pdf
pixel