Opslaan in de boodschappenlijst
Een nieuwe boodschappenlijst maken

Privacybeleid

§ 1. Inhoud van dit document

 1. Dit document is een verzameling van informatie over de verwerking van persoonsgegevens en andere informatie over het gebruik van de Online Winkel beschikbaar op www.esus-it.nl door gebruikers.
 2. De Beheerder verzamelt en verwerkt via de Website en andere vormen van communicatie de volgende gespecificeerde persoonsgegevens van Gebruikers die tijdens de registratieprocessen op de Website worden verstrekt:voor - en achternaam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, ... enz.
 3. 3. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies of andere vergelijkbare technologieën bevindt zich ook in het Cookies Beleid beschikbaar op www.esus-it.nl/Cookies-beleid-cterms-dut-324.html

§ 2. Definities

Wanneer het Privacybeleid vermeldt:

 1. Beheerder - hiermee wordt bedoeld de Beheerder van Persoonsgegevens;
 2. Online Winkel - hiermee wordt bedoeld de online winkel beschikbaar op www.esus-it.nl
 3. Klant - hiermee wordt bedoeld:
  1. een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen voorzien in de bepalingen van het algemeen toepasselijk recht ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid of,
  2. een rechtspersoon of,
  3. een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die door de wet als rechtsbevoegd wordt erkend.
 4. Bezoeker van de Online Winkel - hiermee wordt bedoeld elke persoon die gebruik maakt van de Online Winkel;
 5. Account - hiermee wordt bedoeld de Service bestaande uit het ter beschikking stellen van een individueel gepersonaliseerd administratiepaneel voor de Klant dat toegankelijk is na registratie en inloggen in de Online Winkel, waarop gegevens verstrekt door de Klant, informatie over de door hem/haar geplaatste Orders evenals opgestelde Verkoopcontracten worden verzameld;
 6. Verkoper - hiermee wordt bedoeld ESUS IT sp. z o.o. (voorheen ESUS IT ALEKSANDRA DROBIŃSKA), ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit met NIP: PL8522690002, REGON: 524134686, Somosierry str. 30A, 71-181 Szczecin, Polen;
 7. Product - hiermee wordt bedoeld een roerend goed beschikbaar in de Online Winkel dat het onderwerp uitmaakt van een verkoopcontract tussen de Klant en de Verkoper;
 8. Service - hiermee wordt bedoeld de elektronische service verlening van de Verkoper aan de Klant volgens de regels gespecificeerd in het Reglement;
 9. Gebruiker - hiermee wordt bedoeld een persoon ingelogd op een account in de Online Winkel.

§ 3. Beheerder van Persoonsgegevens

 1. De Beheerder van Persoonsgegevens van Bezoekers van de Online Winkel en Klanten is ESUS IT sp. z o.o. (voorheen ESUS IT ALEKSANDRA DROBIŃSKA), geregistreerd in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit met NIP: PL8522690002, REGON: 524134686, Somosierry str. 30A, 71-181 Szczecin, Polen.
 2. U kunt contact opnemen met de Beheerder:
  1. per e-mail naar: admin@esus-it.com
  2. telefonisch op het nummer: +48 530 453 637, +48 692 874 210, +48 507 472 637.
  3. per brief naar het adres van de Verkoper, met name ESUS IT sp. z o.o. (voorheen ESUS IT ALEKSANDRA DROBIŃSKA), Somosierry str. 30A, 71-181 Szczecin, Polen.
 3. De kosten van het gebruik van de communicatiemiddelen op afstand waarover sprake in par. 3 worden gedragen door de Klant. Dergelijke vergoedingen worden berekend volgens de tarieven van de telecommunicatie operator wiens services worden gebruikt.
 4. De Beheerder verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de persoonsgegevens van de Klant goed te beveiligen.

§ 4. Soort, doelen, rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens

 1. De verwerking van uw persoonsgegevens stelt ons in staat diensten te verlenen zoals het onderhouden van uw account, het verwerken van bestellingen, contact in verband met de uitvoering van de overeenkomst en het versturen van marketinginformatie (waaronder nieuwsbrieven).
 2. Voor een correcte werking van de Service worden persoonsgegevens verwerkt van Bezoekers van de Online Winkel en Gebruikers die het volgende omvatten:
  1. informatie in cookies of andere vergelijkbare technologieën, gegevens met betrekking tot de sessie,
  2. systeem logboeken die deze gegevens bevatten worden alleen gebruikt om de website te beheren en de hoogste mogelijke service verlening te garanderen. De bekeken bronnen worden geïdentificeerd door URL-adressen. Bovendien kan het volgende worden opgeslagen: tijdstip waarop de vraag is ontvangen, tijdstip van verzending van het antwoord, naam van het station van de Klant - identificatie uitgevoerd door het HTTP-protocol, informatie uit fouten die zijn opgetreden tijdens de uitvoering van de HTTP-transactie, het URL-adres van de eerder door de gebruiker bezochte pagina (verwijzende link) - in het geval de website is geopend via een link, informatie over de browser, informatie over het IP-adres, informatie over het eindapparaat.
 3. De gegevens waarover sprake in par. 1 let. b) worden niet geassocieerd met specifieke personen die op de Website browsen of Gebruikers, maar kunnen in combinatie met andere informatie persoonsgegevens vormen en daarom genieten ze de volle bescherming van de Beheerder onder de AVG;
 4. De informatie in cookies gespecificeerd als Noodzakelijke cookies wordt verwerkt op grond van art. 6 par. 1 let. f) van de AVG als onderdeel van het legitieme belang van de Beheerder bestaande uit het verzekeren van de goede werking van de Website, met name het waarborgen van functies als navigatie op de Website en toegang tot beveiligde delen ervan. Zonder deze cookies kan de Website niet correct werken;
 5. De informatie in cookies gespecificeerd als Functionele, Statistische en Marketing cookies wordt verwerkt op grond van art. 6 par. 1 let. a) van de AVG, m.a.w. op grond van verleende toestemming;
 6. De informatie in cookies gespecificeerd als Functionele cookies wordt verwerkt voor het opslaan van informatie die het uiterlijk en de werking van de Website wijzigen;
 7. De informatie in cookies gespecificeerd als Statistische cookies wordt verwerkt voor het bepalen van het gedrag van Bezoekers van de Online Winkel en Gebruikers;
 8. De informatie in cookies gespecificeerd als Marketing cookies wordt verwerkt voor het weergeven van advertenties die relevant en interessant zijn voor individuele Bezoekers van de Online Winkel en Gebruikers, in het bijzonder op basis van hun voorkeuren;
 9. Om de services geleverd door de website, in het bijzonder voor registratie en onderhoud van een Account, naar behoren te kunnen leveren, worden persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt waaronder:
  1. in het geval van een Klant die een natuurlijke persoon is: voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode, stad, telefoon, e-mailadres, land, login,
  2. in het geval van een Klant die een natuurlijke persoon is die een bedrijf runt of een Klant die geen natuurlijke persoon is: de naam van het bedrijf, NIP, voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode, stad, telefoon, e-mailadres, land, login, wachtwoord.
 10. Bij het opmaken van een verkoopcontract zonder aanmaak van een Account of inloggen op het account moeten de gegevens waarvan sprake in par. 8 worden verstrekt.
 11. De gegevens waarvan sprake in par. 8 en 9 worden verwerkt op grond van art. 6 par. 1 let. b) van de AVG omdat ze noodzakelijk zijn voor de opmaak en uitvoering van het contract met de Klant.
 12. In verband met de uitvoering van het contract voor de verkoop van Producten zijn er gegevens over fiscale en verrekeningsverplichtingen, waaronder:
  1. naam van de Klant,
  2. e-mailadres,
  3. voornaam en achternaam,
  4. naam van het bedrijf in geval van Gebruikers die natuurlijke personen zijn die een bedrijf runnen,
  5. NIP-nummer in het geval van Klanten die natuurlijke personen zijn die een bedrijf runnen,
  6. adres van het uitgebate bedrijf in het geval van Klanten die natuurlijke personen zijn die een bedrijf runnen,
  7. verrekeningsgegevens,
  8. deze gegevens worden verwerkt op grond van art. 6 par. 1 let. c) van de AVG omdat ze noodzakelijk zijn voor het nakomen van de verplichtingen van de Beheerder.

 13. Om klanten in behandeling te nemen verwerkt de Beheerder persoonsgegevens van Klanten die klachten indienen, met name:
  1. e-mailadres,
  2. voornaam en achternaam van de Klant,
  3. naam van de Klant,
  4. inhoud van de klacht,
  5. omstandigheden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht,
  6. informatie verkregen tijdens de behandeling van de klacht, waaronder opheldering van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.

  Tijdens de behandeling van de klacht kan de Beheerder andere informatie verwerken, waaronder:

  1. informatie over het gebruik van de Service door de Klant,
  2. cookies of andere vergelijkbare technologieën, informatie over apparaten,
  3. systeem logboeken.
 14. De gegevens waarvan sprake in par. 12 worden verwerkt op grond van art. 6 par. 1 let. b) van de AVG omdat ze noodzakelijk zijn voor de realisatie van het contract met de Klant.
 15. Indien de Klant gebruikt maakt van:
  1. Beschikbaarheidsmeldingen,

  worden de persoonsgegevens van Klanten waaronder het e-mailadres verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt op grond van art. 6 par. 1 let. f) van de AVG als onderdeel van het legitieme belang van de Beheerder bestaande uit het garanderen van toegang tot de functionaliteiten van de Website.

 16. Indien de Klant gebruikt maakt van:
  1. Newsletter,

  worden persoonsgegevens verwerkt die de voornaam en het e-mailadres van de Klant omvatten. Deze gegevens worden verwerkt op grond van verleende toestemming volgens art. 6 par. 1 let. a) van de AVG.

 17. In het geval een verklarende procedure wordt gevoerd met betrekking tot een mogelijke overtreding van de bepalingen van het Reglement voor Elektronische Dienstverlening of wettelijke bepalingen, de regels van sociale coëxistentie of goede zeden, procedures om vorderingen van de Beheerder of derden na te streven, evenals de verdediging tegen vorderingen van deze entiteiten, kan de Beheerder de persoonsgegeven van bepaalde Klanten of Gebruikers verwerken, in het bijzonder de gegevens gespecificeerd in par. 1, 8-9, 11-12, op grond van het legitieme belang van de Beheerder bij het nastreven van of verdedigen tegen vorderingen.
 18. Als het nodig is om met Klanten of Gebruikers te communiceren, kan de Beheerder persoonsgegevens verwerken zoals:
  1. e-mailadres,
  2. telefoonnummer.

  op grond van het legitieme belang van de Beheerder voor communicatie over de werking van de Website.

 19. Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming ten allen tijde worden ingetrokken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van toestemming vóór deze werd ingetrokken.
 20. De intrekking van de toestemming is mogelijk door contact op te nemen met de Beheerder volgens de manieren gespecificeerd in § 3 par. 2 of via brief naar: admin@esus-it.com

§ 5. Verwerkingsduur van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van verleende toestemming (art. 6 par. 1 let. a) worden verwerkt tot de toestemming wordt ingetrokken of tot het doel voor de verwerking ophoudt te bestaan.
 2. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het opmaken of uitvoeren van een contract (art. 6 par. 1 let. b) van de AVG) worden verwerkt tot de vorderingen op grond van dit contract zijn vervallen.
 3. Persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van de wettelijke verplichting van de Beheerder worden verwerkt voor een periode vastgelegd in de wettelijke bepalingen.
 4. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van het contract en voor een periode die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, rekening houdend met de verjaringstermijnen voor vorderingen en fiscale verplichtingen. Persoonsgegevens voor de verwerking waarvan u toestemming hebt gegeven, worden opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.
 5. In ieder geval kan de verwerkingsperiode van de persoonsgegevens niet worden verlengd tot na de vorderingen zijn vervallen.

§ 6. Ontvangers van Gegevens

 1. De Beheerder kan persoonsgegevens van Bezoekers van de Online Winkel of Gebruikers overdragen aan ontvangers die buiten de structuur van de Beheerder opereren voor de uitvoering van de in § 4 vermelde doeleinden voor zover nodig is voor de uitvoering ervan. De ontvangers van gegevens zijn:
  1. entiteiten aan wie de persoonsgegevens ter beschikking moeten worden gesteld op grond van wetsbepalingen, in het bijzonder openbare instellingen zoals belastingdiensten. De gegevens kunnen ook ter beschikking worden gesteld van instellingen van andere EU-lidstaten en rechtbanken voor zover dit voortvloeit uit de communautaire of nationale wetgeving,
  2. entiteiten waarmee de Beheerder samenwerkt voor het uitvoeren van zijn taken, het naleven van de wet of het uitvoeren van verplichtingen, in het bijzonder het verstrekken van IT-, incasso, HR-, boekhoud-, transport-, marketingservices, document archivering- of vernietiging-services,
  3. entiteiten die onafhankelijke gegevensbeheerders zijn, zoals:
   1. entiteiten die juridische, audit- en belastingadviesservices verlenen;
   2. certificerende entiteiten die vergunningen verlenen en verifiëren;
   3. entiteiten die betalingsactiviteiten uitvoeren leiden (banken, betaalinstellingen);
   4. entiteiten die koeriers- of postservices verlenen;
  4. entiteiten die opleidingsservices verlenen.
 2. In het bijzonder kunnen gegevens ter beschikking worden gesteld aan de volgende entiteiten:
 3. Verkoop:

  1. IAI S.A. met maatschappelijke zetel in Szczecin - voor gebruik van het verkoopsysteem,
  2. InsERT S.A. met maatschappelijke zetel in Wrocław - voor het gebruik van factureringssystemen,
  3. Google LTD met maatschappelijke zetel in Ierland (Dublin) - voor het gebruik van het verkoop-/analytisch systeem.

  Levering:

  1. FEDEX Frederick W. Smith met maatschappelijke zetel in Memphis, Tennessee (VSA) voor transportservices met name pakketverzending,
  2. Sendit S.A. met maatschappelijke zetel in Wrocław - voor transportservices met name pakketverzending,
  3. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. met maatschappelijke zetel in Warschau - voor transportservices met name pakketverzending,
  4. UPS Europe SPRL/BVBA met maatschappelijke zetel in Brussel (België) - voor transportservices met name pakketverzending,
  5. DPD Polska Sp. z o.o. met maatschappelijke zetel in Warschau - voor transportservices met name pakketverzending,
  6. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. in Głuchowo - voor transportservices en pakketverzending,

  Financiën:

  1. Boekhoudkantoor Magdalena Żabska met maatschappelijke zetel in Szczecin - voor het gebruik van een extern boekhoudkantoor,
  2. Boekhoudkantoor Andrzej Siegień met maatschappelijke zetel in Połczyn Zdrój - voor het gebruik van een extern boekhoudkantoor,
  3. Przelewy24 PayPro S.A. met maatschappelijke zetel in Poznań - voor het gebruik van een online betaalservice,
  4. Krajowy Integrator Płatności S.A. in Poznań (Tpay.pl) - voor het gebruik van een online betaalservice,
  5. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. met maatschappelijke zetel in Luxemburg - voor het gebruik van een online betaalservice,
  6. PayU S.A. met maatschappelijke zetel in Poznań - voor het gebruik van een online betaalservice,
  7. Klarna Poland SP. Z O.O - voor het gebruik van een online betaalservice,
  8. Elavon Financial Services met maatschappelijke zetel in Warschau - voor het gebruik van een online betaalservice,

  Gegevensopslag:

  1. IAI S.A. met maatschappelijke zetel in Szczecin - voor het gebruik van gegevensopslag op een server,
  2. IQ PL Sp. z o.o. in Gdańsk - voor het gebruik van gegevensopslag op een server,
  3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. in Wrocław - voor gegevensverificatie,
  4. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. met maatschappelijke zetel in Warschau - voor gegevensverificatie.

  Marketing:

  1. Edrone sp. z o.o., Lekarska str. 1, 31-203 Krakau - voor marketingdoeleinden,
  2. Opineo Sp. Z o.o. in Wrocław - voor marketingdoeleinden,
  3. Trusted Shops met maatschappelijke zetel in Kolonia Niemcy - voor marketingdoeleinden.

  Marketplace en vergelijkende sites:

  1. ALLEGRO PL SP Z. O. O. in Poznań - voor online verkoop.
 4. Bij het samenwerken met de entiteiten waarvan sprake in par. 1 let. b, vertrouwt de Beheerder hen persoonsgegevens toe voor zover nodig voor het uitvoeren van de taken en verplichtingen. Door het sluiten van passende contractuele bepalingen en het inzetten van andere maatregelen zoals controles, worden de toevertrouwde persoonsgegevens verwerkt op een manier die de privacy beschermt.
 5. De Beheerder heeft geen invloed op de manier of de reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens door de entiteiten waarvan sprake in par. 1 let. c.

§ 7. Gegevensoverdracht naar derde landen

De persoonsgegevens van Bezoekers van de Online Winkel of Klanten worden verwerkt in een land van de Europese Economische Ruimte, hierna EER genoemd.

Als informatie moet worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte, vindt dit alleen plaats binnen het kader van de procedures die vereist zijn door de bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens.

§ 8. Rechten van betrokkenen

 1. Elke betrokkene heeft het recht op:
  1. toegang tot de gegevens – het verkrijgen van een bevestiging van de Beheerder of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. Indien gegevens over een persoon worden verwerkt, heeft deze het recht op inzage en het verwerven van de volgende informatie: de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn of worden bekendgemaakt, de periode van gegevensopslag of de criteria waarmee deze zijn bepaald, het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, evenals om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking (art. 15 van de AVG),
  2. het ontvangen van een kopie van de gegevens - U kunt verzoeken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail indienen bij de gegevensbeheerder op het e-mailadres,
  3. rectificatie - het verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of het aanvullen van onvolledige gegevens,
  4. het verwijderen van gegevens - De gebruiker heeft te allen ti de recht op inzage en wijziging van zijn/haar persoonsgegevens en kan de beheerder verzoeken deze onmiddellijk te wissen ("recht om vergeten te worden"),
  5. het beperken van de verwerking - het verzoek om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken, indien:
   1. de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens in vraag stelt - voor de periode die de Beheerder nodig heeft voor het verifiëren van de juistheid van deze gegevens;
   2. de verwerking niet conform is met de wetgeving en de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwijdering en verzoekt om het gebruik ervan te beperken;
   3. de Beheerder deze gegevens niet meer nodig heeft, maar de betrokkene ze nodig heeft om vorderingen in te stellen of zich ertegen te verdedigen;
   4. de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking - tot is vastgesteld of de juridisch gerechtvaardigde gronden van de Beheerder zwaarder doorwegen dan de gronden van het bezwaar van de betrokkene.
  6. het overdragen van gegevens - het ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt machine leesbaar formaat van persoonsgegevens die daarop betrekking hebben, die aan de Beheerder zijn verstrekt, en het verzoek om deze gegevens over te dragen aan een andere Beheerder, indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming van de betrokkene of een met hem/haar gesloten contract, evenals indien de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan een betalingsoperator en een koeriersbedrijf.
  7. het maken van bezwaar - het maken van bezwaar tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens voor de legitieme doeleinden van de Beheerder, om redenen die verband houden met de specifieke situatie, inclusief profilering. Vervolgens beoordeelt de Beheerder het bestaan van geldige legitieme gronden voor de verwerking, die zwaarder doorwegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkenen, of de gronden voor het instellen, onderzoeken of verdedigen van vorderingen. Indien volgens het oordeel het belang van de betrokkene zwaarder doorweegt dan de belangen van de Beheerder, is de Beheerder verplicht de gegevensverwerking voor deze doeleinden stop te zetten,
  8. het intrekken van toestemming - kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen gebeuren, maar de verwerking van persoonsgegevens die vóór de intrekking van de toestemming is uitgevoerd blijft rechtmatig. Het intrekken van toestemming heeft tot gevolg dat de verwerking van persoonsgegevens voor het doel waarvoor de toestemming werd verleend, wordt gestopt.
 2. Men kan gebruik maken van de rechten bedoeld in par. 1 door contact op te nemen met de Beheerder op de manier die is gespecificeerd in § 3 par. 2;
 3. Om er zeker van te zijn dat de aanvrager gerechtigd is om gebruik te maken van de rechten bedoeld in par. 1, kan de Beheerder de aanvrager vragen om bijkomende informatie te verstrekken die nodig is voor de identificatie;

§ 9. Voorzitter van het Bureau voor Gegevensbescherming

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens - de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens., Stawka str. 2, die als volgt kan worden gecontacteerd:

 1. per brief: Stawka str. 2, 00-193 Warschau;
 2. per e-mail aan het Bureau;
 3. telefonisch: +48 (22) 531 03 00.

§ 10. Verplichting om gegevens te verstrekken

 1. Het verstrekken van de gegevens waarvan sprake in § 4 par. 8-9, 12 is een contractuele verplichting. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan geen contract worden opgemaakt of uitgevoerd met de Beheerder;
 2. Het verstrekken van de gegevens waarvan sprake in § 4 par. 11 is een wettelijke verplichting. Het niet verstrekken ervan maakt het voor de Beheerder onmogelijk de services te verlenen;
 3. Voor het overige is het verstrekken van persoonsgegevens vrijwillig; het niet verstrekken ervan kan leiden tot:
  1. het niet bereiken van het volle comfort van het gebruik van de Website waarvan sprake in § 4 par. 5,
  2. het niet bijhouden van statistieken over de werking van de Website of het verhogen van de kwaliteit van serviceverlening door de Beheerder - in het geval waarvan sprake in § 4 par. 6,
  3. het niet weergeven van passende marketinginhoud - in het geval waarvan sprake in § 4 par. 7, wat echter geen invloed heeft op het aantal weergegeven advertenties,
  4. de onmogelijkheid om de Website of de Services te gebruiken - in de overige gevallen.

§ 11. Wijziging van het Privacybeleid

 1. Het Privacybeleid kan worden aangevuld of bijgewerkt in overeenstemming met de huidige behoeften van de Beheerder om actuele en betrouwbare informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens;
 2. Als het nodig is om het Privacybeleid te wijzigen, informeert de Beheerder de Klanten over het type en de aard van de wijzigingen, door hen via e-mail, op de e-mailadressen toegewezen aan het Account, de gewijzigde versie van het Reglement toe te sturen en door informatie ter beschikking te stellen op de website van de Online Winkel, uiterlijk 14 dagen vóór de invoering van de geplande wijzigingen.
 3. Op aangelegenheden waarin het Reglement niet voorziet, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de relevante Poolse rechtsbesluiten van toepassing, alsmede de wetgeving van de Europese Unie, met name de GDPR (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Het privacybeleid geldig tot 09/05/2022 is beschikbaar op: www.esus-it.nl/Privacybeleid-cterms-dut-12.html

Dit Privacybeleid is geldig vanaf 10/05/2022.

Privacybeleid-2022.pdf
pixel